پیدا

احمد شاملو

درخواست حذف اطلاعات

شانه ات مجابم می کند در بستری که عشق تشنگی ست زلال شانه هایت همچنانم عطش می دهد در بستری که عشق مجابش کرده است.