پیدا

قیصر امین پور

درخواست حذف اطلاعات

مرد ماهیگیر ط هایش را به دریا ریخت شادمان برگشت در میان تور خالی مرگ تنها دست و پا می زد.